Mp3 Download Store

View Cart-Checkout GreatIndieMusic.com

Search Site

 

Ha Thanh Lich, A Violet Horizon [ Chan Troi Tim ] Vu Duc Sao Bien Thanh Trang MinhQuan D.A., Van Phung Nhat Truong Hoang Kim Chi Duc Huy Trinh Cong Son Ngo Thuy Mien Pham Duy Khanh Ha Thanh Lich Bach Kim Cuong

   

Ha Thanh Lich, A Violet Horizon [ Chan Troi Tim ]  Vu Duc Sao Bien Thanh Trang MinhQuan D.A., Van Phung Nhat Truong Hoang Kim Chi Duc Huy Trinh Cong Son Ngo Thuy Mien Pham Duy Khanh Ha Thanh Lich Bach Kim Cuong
 
Ti?ng nh?c d?o ??u ch?m d?t b?ng dàn nh?c v? c?m ?ánh th?c chàng thanh niên . Sau m?t ?êm dài suy ngh? miên man ?? ???ng ??u v?i hoàn c?nh, chàng ?ã chi?n th?ng s? kh?ng ho?ng tình c?m và tâm h?n ?ang bình th?n tr? l?i, c?ng nh? c?n bão tuyêt sau khi g?m, rú, rít c?ng ?ã ch?m d?t ?êm qua. Trong s? yên l?ng tuy?t ??i c?a bu?i bình minh, chàng nhìn qua c?a kính c?a c?n nhà tr?ng, n?m trên ??nh ??i ph? m?t màu tr?ng, theo v?t con d?c dài tr?ng, ch?y xuyên qua cánh r?ng Bach d??ng thân nh? kh?ng khiêu, còn tr? cành b?c nh?ng m?nh áo tr?ng, d?n ??n Ng? H? c?ng m?t máu tr?ng. T?t c? c?nh v?t ?ang ???c bao ph? m?t màu tr?ng xóa tuy?t non nh? m?t cánh ??ng tuy?t tr?ng mênh mông b?t t?n tr?i dài t?i t?n chân tr?i . T? n?i xa x?m t?nh l?ng ?ó, xa xa ? gi?a h? bát ngát, ti?ng hát Hà Thanh L?ch c?t lên nh? b?ng lan d?n ??n, g?i chàng trai nh? ??n k? ni?m yêu ???ng x?a . Tình ti?t d?n d?p n?i lên t? t?, dâng lên t?ng ??t nh? nh?ng c?n sóng ng?m, g?m g? qua l?i càng lúc càng g?n h?n, càng lúc càng

   

Ha Thanh Lich, A Violet Horizon [ Chan Troi Tim ] Vu Duc Sao Bien Thanh Trang MinhQuan D.A., Van Phung Nhat Truong Hoang Kim Chi Duc Huy Trinh Cong Son Ngo Thuy Mien Pham Duy Khanh Ha Thanh Lich Bach Kim Cuong (entire CD mp3)
USD $8.99
 
Chân Tr?i Tím [ The Violet Horizon ] Tran Thien Thanh - Nhat Truong
USD $0.99
Em Nói Th? Nh?ng Không Ph?i Th? [ I Say That But Not Mean That ] Thanh Trang
USD $0.99
Hoa Trang V??n C? [ Trang Flowers In The Memory Garden ] (fea. Vu Duc Sao Bien)
USD $0.99
Bong Nguoi Di [ Shadow Of The Far Away ] Van Phung - Kim Cuong
USD $0.99
N?i Nào Em Có Bi?t [ Have You Known..." Where...!!! ] (Fea. Ngo Thuy Mien)
USD $0.99
Th?i Gian V?n Còn D?u ?n [ Time With Impressive Traces ] Ha Huy Hieu
USD $0.99
Mùa Thu Ch?t [ The Dead Autumn ] Pham Duy _ Kim Cuong Pro
USD $0.99
Mùa ?ông Tsugami [ The Tsugami Winter ] Vu Duc Sao Bien - Nhat Truong
USD $0.99
Trên ???ng N?ng Phai [ Sunlight Is Fading Away On A Way ] Hoang Kim Chi
USD $0.99
Ni?m ?au Cu?i [ Last Hurtful Love ] Minh Quan, D. A.
USD $0.99
Noi Nao Em Co Biet v2 [ Have You Known..." Where...!!! ] Ngo Thuy Mien
USD $0.99