Mp3 Download Store

 
Ha Thanh Lich, A Violet Horizon [ Chan Troi Tim ] Vu Duc Sao Bien Thanh Trang MinhQuan D.A., Van Phung Nhat Truong Hoang Kim Chi Duc Huy Trinh Cong Son Ngo Thuy Mien Pham Duy Khanh Ha Thanh Lich Bach Kim Cuong
  Ti?ng nh?c d?o ??u ch?m d?t b?ng dàn nh?c v? c?m ?ánh th?c chàng thanh niên . Sau m?t ?êm dài suy ngh? miên man ?? ???ng ??u v?i hoàn c?nh, chàng ?ã chi?n th?ng s? kh?ng ho?ng tình c?m và tâm h?n ?ang bình th?n tr? l?i, c?ng nh? c?n bão tuyêt sau khi g?m, rú, rít c?ng ?ã ch?m d?t ?êm qua. Trong s? yên l?ng tuy?t ??i c?a bu?i bình minh, chàng nhìn qua c?a kính c?a c?n nhà tr?ng, n?m trên ??nh ??i ph? m?t màu tr?ng, theo v?t con d?c dài tr?ng, ch?y xuyên qua cánh r?ng Bach d??ng thân nh? kh?ng khiêu, còn tr? cành b?c nh?ng m?nh áo tr?ng, d?n ??n Ng? H? c?ng m?t máu tr?ng. T?t c? c?nh v?t ?ang ???c bao ph? m?t màu tr?ng xóa tuy?t non nh? m?t cánh ??ng tuy?t tr?ng mênh mông b?t t?n tr?i dài t?i t?n chân tr?i . T? n?i xa x?m t?nh l?ng ?ó, xa xa ? gi?a h? bát ngát, ti?ng hát Hà Thanh L?ch c?t lên nh? b?ng lan d?n ??n, g?i chàng trai nh? ??n k? ni?m yêu ???ng x?a . Tình ti?t d?n d?p n?i lên t? t?, dâng lên t?ng ??t nh? nh?ng c?n sóng ng?m, g?m g? qua l?i càng lúc càng g?n h?n, càng lúc càng   Ha Thanh Lich, A Violet Horizon [ Chan Troi Tim ]  Vu Duc Sao Bien Thanh Trang MinhQuan D.A., Van Phung Nhat Truong Hoang Kim Chi Duc Huy Trinh Cong Son Ngo Thuy Mien Pham Duy Khanh Ha Thanh Lich Bach Kim Cuong  
 
  Ha Thanh Lich, A Violet Horizon [ Chan Troi Tim ] Vu Duc Sao Bien Thanh Trang MinhQuan D.A., Van Phung Nhat Truong Hoang Kim Chi Duc Huy Trinh Cong Son Ngo Thuy Mien Pham Duy Khanh Ha Thanh Lich Bach Kim Cuong (entire CD mp3)   USD $8.99      
 
  Chân Tr?i Tím [ The Violet Horizon ] Tran Thien Thanh - Nhat Truong   USD $0.99    
 
  Em Nói Th? Nh?ng Không Ph?i Th? [ I Say That But Not Mean That ] Thanh Trang   USD $0.99    
 
  Hoa Trang V??n C? [ Trang Flowers In The Memory Garden ] (fea. Vu Duc Sao Bien)   USD $0.99    
 
  Bong Nguoi Di [ Shadow Of The Far Away ] Van Phung - Kim Cuong   USD $0.99    
 
  N?i Nào Em Có Bi?t [ Have You Known..." Where...!!! ] (Fea. Ngo Thuy Mien)   USD $0.99    
 
  Th?i Gian V?n Còn D?u ?n [ Time With Impressive Traces ] Ha Huy Hieu   USD $0.99    
 
  Mùa Thu Ch?t [ The Dead Autumn ] Pham Duy _ Kim Cuong Pro   USD $0.99    
 
  Mùa ?ông Tsugami [ The Tsugami Winter ] Vu Duc Sao Bien - Nhat Truong   USD $0.99    
 
  Trên ???ng N?ng Phai [ Sunlight Is Fading Away On A Way ] Hoang Kim Chi   USD $0.99    
 
  Ni?m ?au Cu?i [ Last Hurtful Love ] Minh Quan, D. A.   USD $0.99    
 
  Noi Nao Em Co Biet v2 [ Have You Known..." Where...!!! ] Ngo Thuy Mien   USD $0.99    
 
Buy the Physical CD
 
 
Flash music player, copy and paste to your myspace or web site :